COLLOQUIUM 2024

ACTIVITEITEN

SPX AWARDS 2021

Ontdek de SPX Awards 2021 Genomineerden

Categorie Patient eXperience

Hartverwarmende zorg voor unieke patiënten

AZ Delta

Een ziekenhuisopname is zeer ingrijpend voor patiënten met meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Hun leefomgeving, met vertrouwde mensen in een veilige omgeving met een vast dagritme, verdwijnt. Ze zien, begrijpen en ervaren gebeurtenissen vaak anders, kunnen hun gevoelens moeilijk uiten en reageren anders op ziekte. Een integraal en continu zorgbeleid vraagt meer specialistische kennis en vaardigheden van zorgprofessionals. Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor patiënten met meervoudige lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen aanzienlijk verhogen. Dit alles is tot stand gekomen in zeer nauwe samenwerking tussen de verschillende verpleegkundige en medische disciplines van het ziekenhuis en externe stakeholders. De zorg voor kwetsbare patiënten en het enthousiasme van een aantal verpleegkundigen en artsen was daarbij een cruciale factor. AZ Delta is het eerste algemene ziekenhuis in Vlaanderen en misschien ook in België dat erin slaagt de zorg voor deze specifieke patiëntengroep te coördineren en te organiseren.

Geoptimaliseerde traject voor oncologische dagbehandeling

AZ Maria Middelares

De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal oncologische patiënten in dagbehandeling in AZ Maria Middelares wat resulteerde in langere wachttijden voor patiënten en meer druk op de zorgverleners. Het verschuiven van de voorbereidende stappen naar dag-1, gecombineerd met monitoring op afstand, vermindert de niet-waardetoevoegende tijd voor zowel patiënt als zorgverlener. Op die manier verbeteren we de ervaring van de patiënt en optimaliseren we de efficiëntie van het proces.

Het kind, acteur van zijn eigen gezondheidszorg in de Clinique En-Jeu

CHC Liège

De Clinique En-Jeu (Kliniek In Spel) is een ruimte gerund door psychologen en gewijd aan de ervaring van kinderen rond pijnlijke en invasieve zorg. Het geeft concreet uitdrukking aan de woorden en rechten van kinderen in ziekenhuizen, waarbij in veel klinische trajecten niet alleen de perceptie van kinderen wordt opgenomen, maar ook hun macht om te spreken en te handelen over de zorg en over de organisaties. Het feit dat kinderen naar de Clinique En-Jeu komen voor een MRI, een gastroscopie, een scanner, botoxinjecties, enz. is een institutionele garantie om hen de tijd en de ruimte te geven die nodig zijn om middelen op te zetten, soms ongekend, in termen van partnerschap. Dubbel kwetsbaar, door zijn status als kind dat geconfronteerd wordt met het gewicht van de organisatie van het werk, en door zijn ziekte of handicap die zijn macht om te spreken beïnvloedt, maakt de Clinique En-Jeu kinderen mogelijk door hen te ondersteunen in hun status van acteur in de zorg, en niet alleen over hen.

Patiëntenervaring met pancreastransplantatie

Hospital Clínic Barcelona

Patiënten met type 1-diabetes die eindstadium nierziekte ontwikkelen, kunnen kandidaten zijn voor pancreastransplantatie, een zeer complexe chirurgische procedure die in een klein aantal centra wordt uitgevoerd. Ondanks hun langdurig contact met de gezondheidszorg, gaat deze overgang van een stabiele chronische nierziekte in een lokaal ziekenhuis naar de noodzaak van een gelijktijdige nier-pancreas transplantatie in een groter ziekenhuis, gepaard met verschillende veranderingen (dieet, medicatie, lichaamsbeweging, etc.) en onzekerheden (behandelingsalternatieven, verandering van zorgcentrum, etc.). Wij hebben een methodologische benadering ontwikkeld om de ervaring van patiënten te evalueren die worden geëvalueerd voor een pancreastransplantatie in een groot centrum, om onbevredigde behoeften te identificeren, materiaal te introduceren en tenslotte de circuits te herstructureren om de algemene ervaring van de patiënt te verbeteren. Deze methodologie kan geëxtrapoleerd en gerepliceerd worden in andere centra.

De Belevingskamer

Inkendaal

Revalidatieziekenhuis Inkendaal hecht veel waarde aan een kwalitatief hoogwaardige en patiëntveilige zorgomgeving voor onze revalidatiepatiënten. De zorgverleners, die dagelijks voor de patiënten werken, zijn hierin essentiële schakels. Met de “Week van de Patiëntveiligheid” willen wij onze medewerkers een extra scholing bieden en hen bewust maken van een aantal veiligheidsthema’s, door middel van workshops, informatiestands en (praktijk)trainingen, waaronder De Belevingskamer.

Het Parlement van de Bewoners

Residence Het Prieelshof

Onze visie is “het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze bewoners”. Participatie staat bij ons centraal: op basis van het bewonersparlement betrekken wij onze bewoners, familie en medewerkers optimaal bij het beleid. Onze filosofie is: leven toevoegen aan de jaren, waarbij de bewoner zelf beslist en de regie over zijn eigen leven kan behouden. Het bewonersparlement is gebaseerd op de principes van Active Aging. Active Aging is een proces om de mogelijkheden op het gebied van gezondheid, participatie en veiligheid te optimaliseren om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Het is gebaseerd op 9 determinanten, waarin participatie centraal staat. Deze participatie wordt optimaal gerealiseerd op basis van het bewonersparlement.

Virtual Reality Patient Experience veegt pijn en stress weg op de spoedafdeling

UZ Brussel

Pilotstudie toonde aan dat VR-bril patiëntervaring spectaculair pijn en ongemak vermindert bij volwassenen en kinderen die een medische ingreep ondergaan. Een panel van enthousiaste patiënten, pleitende vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen op spoed, Intensieve Zorgen en de Operatiekamer, gesteund door onze medische directeurs, wil het programma uitbreiden en verbeteren en innovatieve opwindende mogelijkheden van deze technologie verkennen. Terwijl medische procedures pijn- en stressvrij worden gemaakt voor patiënten, hun ouders en het zorgpersoneel, wordt meer wetenschappelijk bewijs verzameld om aan te tonen dat dit effectief en haalbaar is in elk ziekenhuis.

Categorie Patient eXperience en COVID

Telemonitoring van COVID-patiënten thuis

AZ Maria Middelares

In het AZ Maria Middelares worden bepaalde patiënten op afstand opgevolgd in hun vertrouwde (thuis)omgeving via een gebruiksvriendelijke app.  Patiënten behouden meer controle over hun eigen gezondheid, terwijl de druk op de beschikbare ziekenhuisbedden vermindert. Het doel is om het continuüm van zorg rondom de patiënt te waarborgen, waardoor een soepele overgang tussen eerste- en tweedelijnszorg ontstaat.

Reacties van burgers op overheidsbeperkingen in de context van de COVID-19 pandemie, drie transversale enquêtes in het kanton Vaud

Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne

In coördinatie met het Departement van Gezondheid van het kanton Vaud, gebruikten we transversale enquêtes, gevolgd door een snelle analyse om feedback te geven aan besluitvormers over het huidige sentiment in de bevolking. Partners in de gemeenschap verspreidden elektronische enquêtes met open en gesloten vragen. Een online vragenlijst voor het grote publiek werd verspreid tussen 17 april en 14 mei, 15 mei en 22 juni, en opnieuw tussen 30 oktober en 2 december 2020. Respondenten konden ook anoniem bellen met een lid van het onderzoeksteam om aanvullende, gedetailleerde informatie te geven. Tussen juli en november 2020 werd een soortgelijke vragenlijst in papieren vorm in 10 talen verspreid onder asielzoekers. De resultaten omvatten de kennis van de burgers (met 8 vragen), bezorgdheid over het virus, zelfgerapporteerde naleving van maatregelen, perceptie van overheidsmaatregelen, suggesties voor verbeteringen en hun intentie om nieuwe technologieën te gebruiken, zoals een elektronische app voor de opsporing van contacten en het COVID-19-vaccin.

Patiënt & Familie IZ Ondersteuning En Nazorg (PIOEN)

UZ Brussel

Het probleem van een actieve samenwerking tussen de verschillende actoren in de intensieve zorgen werd acuut duidelijker door het bezoekverbod van de familie tijdens de COVID-pandemie. Op de afdeling intensieve zorgen van het UZ Brussel leidde dit tot een geïmproviseerde oplossing om familie van IC-patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij het ziekteverloop, waarbij hulp van buiten de IC werd ingezet om deze leemte op te vullen. Dit was mogelijk doordat de niet-COVID-zorg werd teruggeschroefd en er hulp van buiten kwam, in ons geval van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. De bedachte oplossingen bleken beter te werken dan de oorspronkelijke en zorgden voor zeer hoge tevredenheidsscores bij patiënten, familie en IC-medewerkers. Dit leidde tot de vorming van een werkgroep na de eerste COVID-19 follow-up om de continuïteit van dit “Call Center” voort te zetten en uit te bouwen tot een volwaardige patiënten- en familiebegeleiding, Patiënt & Familie IZ Ondersteuning En Nazorg (PIOEN).

This site