COLLOQUIUM 2024

Wettelijke informatie

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Door uw toegang tot de website van Shared Patient Experience (SPX) verklaart u dat u deze algemene gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud hebt aanvaard.

Beperking van de aansprakelijkheid

Ons doel is om een zo correcte en actueel mogelijke informatie te verspreiden. Er kunnen echter nog steeds fouten voorkomen in de informatie die u wordt verstrekt. Shared Patient Experience (SPX) zal er alles aan doen om deze te corrigeren. Iedereen die fouten op de website opmerkt, kan de websitebeheerder hiervan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar [email protected].

De gebruiker is zich er ook van bewust dat de informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Als gevolg hiervan is Shared Patient Experience (SPX) niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website of het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

Shared Patient Experience (SPX) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van hypertekstlinks op de website die gebruikers naar andere websites leiden. Bovendien kan Shared Patient Experience (SPX) niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen op de website van SPX.

Ondanks de inspanningen om onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te vermijden, aanvaardt Shared Patient Experience (SPX) geen verantwoordelijkheid voor storingen of andere technische problemen.

Intellectuele eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de website zijn beschermd door het auteursrecht.

Tenzij anders aangegeven, mogen de tekstuele informatie of cijfergegevens op de site gratis worden gebruikt, doch enkel mits vermelding van de bron en enkel voor niet-commerciële of niet-publicitaire doeleinden. Elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere elementen van de website (zoals grafieken, afbeeldingen of publicaties), zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek in dit verband moet worden gericht aan het management van Shared Patient Experience (SPX) via een e-mail gericht aan [email protected].

Aanmaken van hyperlinks naar de website

Shared Patient Experience (SPX) laat toe om zonder voorafgaand verzoek oppervlaktelinks aan te maken die verwijzen naar de homepage van de website of een andere pagina in zijn geheel. Anderzijds is het gebruik van technieken gericht op het opnemen van de volledige of een deel van de website in een andere website met (zelfs gedeeltelijke) afscherming van de exacte oorsprong van de informatie, of die tot verwarring kunnen leiden over de oorsprong van de informatie, ten strengste verboden.

This site