COLLOQUIUM 2024

Privacybeleid

Dit is de website van Shared Patient Experience (SPX), een publiekrechtelijke vereniging waarvan

het adres van de maatschappelijke zetel gelegen is aan de Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel, België; het ondernemingsnummer BE0728.543.244 is. T.: +32 486 617 768

Lees het volgende contract om te weten te komen hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Dit document is een integraal onderdeel van de juridische kennisgevingen van de site. Het is onderhevig aan verandering. Deze versie dateert van 16 juli 2019.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

SPX verbindt zich ertoe de in België geldende privacywetgeving na te leven: de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de algemene verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht werd op 24 mei 2018.

Deze privacyovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die op SPX worden ondergebracht. Ze is niet van toepassing op pagina’s die gehost worden door andere organisaties waarnaar wij kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen afwijken.

Dit beleid betreft:

  1. uw bezoek aan deze website en het gebruik van cookies voor een betere surfervaring;
  2. de verschillende formulieren die ingevuld worden om informatie aan te vragen.

Cookies voor een betere surfervaring Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst en opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn zeer nuttig, onder andere om gebruikers van de site te herkennen, hun surfervaring te verbeteren en de veiligheid van de webpagina’s te verbeteren. Zij registreren uw naam, adres of andere persoonlijke gegevens niet.

Alleen de website die de cookie heeft aangemaakt heeft toegang tot het bestand, dat alleen tekst bevat en geen enkele handeling kan uitvoeren op uw computer*. Het wordt alleen gebruikt om aanvullende informatie te verstrekken aan de browser.

* De term “computer” omvat hier computers, smartphones, tablets en elk ander apparaat dat toegang biedt tot het internet.

Er bestaan twee types van cookies:

  1. Sessiecookies of tijdelijke cookies, die van uw computer worden verwijderd zodra u de sessie en browser afsluit.
  2. Permanente cookies, die langer op uw computer blijven (afhankelijk van een bepaalde “levensduur”) of totdat u ze handmatig verwijdert.

Uw cookie-voorkeuren

Standaard accepteren de meeste browsers cookies. Als u echter niet wil dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat alle cookies of enkele in het bijzonder worden geblokkeerd. Houd er rekening mee dat het in dit geval nog steeds mogelijk is om de SPX-website te bezoeken, maar het kan zijn dat uw surfcomfort verminderd wordt en dat u geen toegang meer hebt tot bepaalde pagina’s van de site.

Het uitschakelen van cookies heeft alleen betrekking op de computer en browser die worden gebruikt om ze uit te schakelen. Als u meerdere computers of browsers gebruikt, moet u de handeling voor elke computer en elke browser herhalen. Raadpleeg de helpfunctie of de ondersteuningswebsite van uw browser voor meer gedetailleerde informatie over het in-, uitschakelen en verwijderen van cookies.

Verzamelde persoonlijke identificatiegegevens

Wanneer u onze site bezoekt, kunt u vrijwillig en bewust informatie delen, bijvoorbeeld door het sturen van berichten of vragen naar deze site of door u in te schrijven op een nieuwsbrief. Dit zijn dan “persoonsgegevens”.

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is identificeerbaar wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die eigen zijn aan zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Bijvoorbeeld: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeur, herkomst, geslacht, enz. Het bedrijfsadres en telefoonnummer van een persoon zijn ook persoonlijke gegevens.

Comform gegevensbeheer en –opslag

Uw persoonlijke gegevens worden alleen in onze databases opgeslagen wanneer u zich inschrijft op een nieuwsbrief of een evenement. Tenzij u erom vraagt, worden deze gegevens opgeslagen op onze servers, gelegen op de Kruidtuinlaan 32, 1000 Brussel, gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden ingezameld, en voor een maximumperiode van 5 jaar.

SPX verbindt zich er op eer toe de wettelijke geheimhoudingsvoorwaarden die in België van toepassing zijn te respecteren en deze informatie niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch om deze informatie door te geven aan commerciële databases. Deze persoonlijke gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit wettelijk vereist en toegestaan is.

Gebruik van de gegevens door Shared Patient Experience

Deze gegevens worden alleen verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van SPX, zoals informatieverzoeken, aanvragen voor afspraken, inschrijving op nieuwsbrieven- en evenementen, enz.

In elk geval behoudt u het recht om uw gegevens te raadplegen en te verkrijgen, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

Beveiliging van de verzamelde informatie

Zodra de gegevens zijn ontvangen, zet SPX zich in om de veiligheid van zijn systemen te waarborgen. We nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie veilig wordt verwerkt.

Toegang tot, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) van 27 april 2016, heeft elke gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve informatie op deze site heeft geplaatst, de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens:

  • Recht op informatie en toegang:u kunt de mededeling van uw persoonsgegevens aanvragen.
  • Recht op correctie:u kunt de rectificatie van uw persoonsgegevens vragen. Hierdoor kunt u eventuele onnauwkeurigheden en onvolledige gegevens verbeteren en aanvullen.
  • Recht op wissen (« recht op vergeten »):u kunt vragen om uw persoonsgegevens volledig uit onze databases te verwijderen.
  • Recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken:u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Recht op gegevensportabiliteit:u kunt de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn in elektronische, actuele en gestructureerde vorm verkrijgen.
  • Recht van verzet:u kunt zich verzetten tegen prospectie, direct marketing en profileringspraktijken.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een schriftelijk en ondertekend verzoek naar SPX. Vermeld het post- of e-mailadres waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd. We kunnen u vragen om u te identificeren voordat we op bovenstaande verzoeken kunnen ingaan. U kunt zich identificeren met een kopie van uw identiteitskaart.

In geval van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, toezichthoudende instantie op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

This site