COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

Patiënt journey mapping, een krachtig hulpmiddel voor de patiëntervaring.

Hoewel de ervaring van de patiënt steeds belangrijker wordt in de gezondheidszorgsystemen, wordt in dit artikel voorgesteld om het zorgtraject dat de patiënt volgt in kaart te brengen als een praktisch instrument om de patiëntenervaring te verbeteren.

De aandacht voor het concept van de patiëntervaring is onmiskenbaar, terwijl het tegelijkertijd moeilijk is om praktische factoren voor het verbeteren ervan in overweging te nemen. In deze context wordt path mapping gebruikt als een instrument om professionals in staat te stellen de zorg aan te passen aan de behoeften van patiënten. Deze methodologie maakt het mogelijk om de hefbomen voor actie te identificeren door het standpunt van de patiënt te volgen en zo de problemen te identificeren die systematisch moeten worden opgelost.

De voordelen van een positieve patiëntenervaring worden erkend en hoewel de context van een gezondheidsprobleem moeilijk leefbaar is, zijn er veel zaken in het patiënten proces die het de patiënt moeilijker maken. Administratieve rompslomp, vertragingen en slecht uitgevoerde interacties kunnen onzekerheid en angst toevoegen, zonder dat dit het doel is van instellingen of zorgverleners. Door de ervaringen van patiënten in kaart te brengen, door hun ervaringen vanuit hun perspectief te bekijken, wordt de vsie van instellingen en personeel “geherprogrammeerd” wat hen in staat stelt om veranderingen te identificeren die patiënten in staat stellen om hun zorgervaring beter te beleven.

In tegenstelling tot een procesdiagram worden personeelsacties die geen betrekking hebben op patiënten niet herhaald, terwijl hun interacties met het personeel en de mogelijkheid waarmee zij zich van de ene naar de andere stap verplaatsen belangrijke elementen zijn. Het opnieuw definiëren van het patiënt traject vanuit deze visie in plaats vanuit de interne processen maakt het mogelijk om patiënten een meer comfortabele en efficiënte zorg te bieden. De patiënt is zeker dat aan het eind van zijn traject de nodige stappen zijn genomen.

Het in kaart brengen bevordert de efficiëntie, effectiviteit en relevantie in zorgpaden, zelfs in complexe en veranderende omgevingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze nieuwe methode en de voordelen ervan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de eenvoud van de uitvoering en de argumenten die er hoofdzakelijk in het algemeen tegen zijn, worden weerlegd.

Volgens de auteurs zijn de belangrijkste argumenten voor deze methode de volgende:

  1. Verbetering van de continuïteit van de zorg.
  2. Betere communicatie – inclusief het identificeren van de verwachtingen van de patiënt
  3. Voortdurende verbetering – het verzamelen en gebruiken van patiëntengegevens over zorgtraject draagt bij tot de ontwikkeling van een cultuur van voortdurende verbetering.
  4. Vermindering of eliminatie van silo’s – Door workflows te heroverwegen in een patiëntgerichte oriëntatie, worden de interne grenzen beter geïdentificeerd en hebben ze de neiging om te vervagen.
  5. Educatie van de patiënt – Door de patiënt gedurende zijn ganse zorgtraject te begeleiden en door de interactie te richten op zijn behoeften, wordt de overdracht van informatie, bijvoorbeeld over de volgende stappen, sterk verbeterd. Dit heeft een positief effect op de naleving van het zorgprogramma van patiënten en vermindert het aantal nieuwe bezoeken of heropnames.
  6. Vermindering van het aantal pijnpunten.
  7. Verhoogde emotionele betrokkenheid – Naast het positieve effect op de zorgverleners, voor wie het een drijvende kracht is in hun beroepsleven, heeft dit ook invloed op het gevoel van veiligheid en welzijn van de patiënt, en dus op hun ervaring.

In de moeilijke context waarmee het personeel te kampen heeft, de budgettaire beperkingen, de administratieve lasten, de frequente veranderingen en de beperkte personele middelen, maakt dit instrument het mogelijk om, door de aandacht te richten op de patiënt, de beroepsbeoefenaars weer bij de wortels van hun engagement te brengen en de patiënten een meer passende zorg te bieden. De doeltreffendheid ervan vereist steun van de instelling, opleiding van het personeel in de methode en de effectieve uitvoering van hun ideeën en initiatieven.

BRON: The benefits of patient experience and Journey Mapping in health care. Geraadpleegd van https://www.petesaunders.com/the-benefits-of-patient-experience-and-journey-mapping-in-health-care/

This site